Loading...

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

«Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 10 Απριλίου 2014
Α.Π.: οικ. 1261/9475
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ 106 74, Αθήνα
Τηλέφωνο : 213.131.3429 – 3008 – 3031 - 3010

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού».
ΣΧΕΤ.: Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α’/2014).
Σας ενημερώνουμε ότι στις 26 Μαρτίου 2014 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 74 Α’) ο Νόμος 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις», στο άρθρο 47 του οποίου, με τίτλο «Οδήγηση και έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης
Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού», οριοθετείται και
κατανέμεται σαφέστερα και ορθολογικότερα η αρμοδιότητα της κατ’ εξαίρεση παροχής έγκρισης οδήγησης
αυτοκινήτων, η οποία μέχρι την ως άνω ημερομηνία ασκείτο αποκλειστικά από τον Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου επέρχεται μεταβολή στο θεσμικό πλαίσιο που
διέπει την αρμοδιότητα για την παροχή έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγησης η οποία πλέον, ειδικά για τις
αποκεντρωμένες υπηρεσίες των Υπουργείων, τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τα 1
 Διευκρινίζεται ότι για τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα με έδρα το νομό Αττικής,
αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση των αποφάσεων αυτών είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
ΑΔΑ: ΒΙΗ2Χ-ΣΣΙ[2]
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα1
, καθώς και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά
τους πρόσωπα, ασκείται από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενώ για τις
Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τις Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες, τις
Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα, συνεχίζει να ασκείται από τον Υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η μεταφορά της αρμοδιότητας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα συμβάλλει στην ορθότερη
αξιολόγηση των υπηρεσιακών αναγκών των συγκεκριμένων φορέων, καθώς και στην ταχύτερη
διεκπεραίωση των αιτημάτων τους και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
Για την παροχή της έγκρισης η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία υποβάλλει αίτημα στο οποίο θα
αιτιολογούνται επαρκώς οι ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν την οδήγηση των αυτοκινήτων από άλλον,
εκτός του υπευθύνου οδηγού και θα αναφέρονται: το ονοματεπώνυμο του προτεινόμενου υπαλλήλου,
το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η έγκριση με μέγιστη διάρκεια τα δύο (2) έτη, ο αριθμός
κυκλοφορίας του οχήματος που θα οδηγεί ο προτεινόμενος υπάλληλος, η κατηγορία του οχήματος
(επιβατικό – θα αναφέρονται τα κυβικά του οχήματος -, λεωφορείο, φορτηγό - θα αναφέρεται το
συνολικό βάρος σε χιλιόγραμμα -, δίκυκλο κ.λ.π.). Συνημμένα θα αποστέλλονται: ευκρινή
φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, έγκριση εξαίρεσης από την απόσυρση σε
περίπτωση που το όχημα είναι επιβατικό άνω των 1.400 κ.ε., καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο της
άδειας οδήγησης του προτεινόμενου οδηγού με εμφανή την ημερομηνία λήξης της.
Επισημαίνεται ότι οι Υπηρεσίες οι οποίες αναμένουν την ικανοποίηση αιτημάτων για έγκριση
κατ’ εξαίρεση οδήγησης τα οποία υποβλήθηκαν προς το ΥΔΙΜΗΔ σε χρόνο προγενέστερο της
δημοσίευσης του Ν.4250/2014, θα πρέπει να τα απευθύνουν εκ νέου στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται η οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από
Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δημάρχους,
Αντιδημάρχους, καθώς και μέλη περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων, αποκλειστικά και μόνο για
υπηρεσιακούς λόγους, ενώ λαμβάνεται πρόνοια για την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων για την
αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών υπηρεσιών, καθώς επεκτείνεται υπό ειδικούς όρους η
παροχή έγκρισης για κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και από ιδιώτες.
Για την οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τον οικείο Γενικό
Γραμματέα υποβάλλεται σχετικό αίτημα προς το ΥΔΙΜΗΔ και εκδίδεται απόφαση του Υπουργού
ΔΙΜΗΔ.
Για την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες,
Δημάρχους, Αντιδημάρχους, καθώς και μέλη περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων οι
ΑΔΑ: ΒΙΗ2Χ-ΣΣΙ[3]
ενδιαφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς την οικεία Αποκεντρωμένη
Διοίκηση. Η σχετική έγκριση παρέχεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Με όμοια απόφαση και την ίδια διαδικασία παρέχεται η έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση
οχημάτων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την
αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών και μόνο εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση
άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής,
αποζημίωσης ή επιδόματος. Η απόφαση για τους ιδιώτες ισχύει με την αναβλητική αίρεση της επέλευσης
του κινδύνου ή της ύπαρξης της ανάγκης και για όσο χρόνο ο κίνδυνος ή η ανάγκη υφίσταται, σε καμία δε
περίπτωση η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.
Οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή έγκρισης
κατ’ εξαίρεση οδήγησης θα πρέπει να σταθμίζουν τα αιτήματα που λαμβάνουν βάσει των πραγματικών
αναγκών της κάθε υπηρεσίας, συναρτήσει και άλλων παραγόντων όπως του αριθμού των οργανικών θέσεων
των οδηγών της υπηρεσίας, του αριθμού των υπηρετούντων, του αριθμού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων
της, κλπ. Επισημαίνεται ότι η έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης θα πρέπει να ζητείται μόνο σε περιπτώσεις 
έλλειψης επαρκούς αριθμού οδηγών, θεωρείται δε ως εύλογο το αίτημα για παροχή έγκρισης κατ’
εξαίρεση οδήγηση όταν ο αριθμός των υπαλλήλων δεν υπερβαίνει τους δύο ανά υπηρεσιακό όχημα. Σε κάθε
άλλη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ειδική αιτιολόγηση η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στις ανάγκες που 
υπαγορεύει η φύση και το αντικείμενο της εκάστοτε υπηρεσίας, καθώς και η συνακόλουθη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας της (π.χ. υπηρεσία που ασκεί ελεγκτικούς μηχανισμούς, υπηρεσίες «βοήθεια στο 
σπίτι» κλπ.).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Όλα τα Υπουργεία – Διευθύνσεις Διοικητικού
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ)
2. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Διευθύνσεις Διοικητικού
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτές υπηρεσίες, ΟΤΑ Α’ και
Β΄βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.)
3. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Υπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη
- Υφυπουργό κα Ε. Χριστοφιλοπούλου
- Γενικό Γραμματέα κ. Δ. Στεφάνου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
ΑΔΑ: ΒΙΗ2Χ-ΣΣΙ

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Ο Νάσος Γιακαλής στηρίζει τους εργαζομένους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»


giakalis-periferiarxis-va
Εκφράζοντας την αμέριστη υποστήριξή του  τους εργαζομένους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που το τελευταίο διάστημα αγωνίζονται για την συνέχιση μία ζωτικής σημασίας υπηρεσία για την ελληνική κοινωνία, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Νάσος Γιακαλής συναντήθηκε το τελευταίο διάστημα με αντιπροσωπεία τους, συζητώντας μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Ο κ. Γιακαλής σχολίασε ότι το «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προγράμματα που ειδικά στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, επιτελεί καθοριστική δράση που την αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Παράλληλα τόνισε στους εργαζομένους, ότι η Περιφέρεια στην κατεύθυνση που δίνει ούτως ή άλλως η Νέα Προγραμματική Περίοδος και δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, θα στηρίξει την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω του νέου ΕΣΠΑ. http://www.lesvosnews.gr