Loading...

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Επικυρωμένα αντίγραφα τέλος! Δείτε που δεν χρειάζονται πλέον

Ένας μεγάλος βραχνάς φεύγει... από τη μέση με την απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για κατάργηση μιας σειράς επικυρωμένων αντιγράφωνΤο υπουργείο δημοσιεύει έναν αναλυτικό οδηγό με οδηγίες που αφορούν στο νέο καθεστώς που ισχύει στην εφαρμογή της ρύθμισης για κατάργηση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων στο Δημόσιο, τον νέο τρόπο υποβολής εγγράφων, αλλά και τις υποχρεώσεις των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων απέναντι στους πολίτες:
1. Ποιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη ρύθμιση;
Η ρύθμιση εφαρμόζεται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ*
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140514_lista_forewn.xls
*Ο εν λόγω κατάλογος επικαιροποιείται διαρκώς
2. Πότε άρχισε να ισχύει η ρύθμιση;
Από τη δημοσίευσή του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 26-3-2014.
3. Σε ποιες συναλλαγές αφορά η ρύθμιση;
Η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των συναλλαγών των ενδιαφερομένων με το Δημόσιο και δεν επιφέρει αλλαγές στη μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών αλληλογραφία.
(σχετικό έγγραφο: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13200/5-6-2014)
4. Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές;
Ναι, οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, όπως το ΑΣΕΠ, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη ρύθμιση.
5. Πώς υποβάλλονται πλέον τα αντίγραφα εγγράφων στους υπόχρεους φορείς;
Έγγραφα εκδοθέντα από τους υπόχρεους φορείς
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδώσει οι υπηρεσίες και φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Ιδιωτικά και αλλοδαπά έγγραφα
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
Σημειώνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια έκαστης Υπηρεσίας να εφαρμόσει τη νέα ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
(σχετικό έγγραφο: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-6-2014)
Ιδιωτικά έγγραφα που φέρουν θεώρηση από τους υπόχρεους φορείς
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης (λ.χ. άδεια οικοδομής που φέρει θεώρηση από αστυνομική αρχή, απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που έχει θεωρηθεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
6. Σε ποιες περιπτώσεις οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων;
Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (λ.χ. πολίτης ζητά την επικύρωση αντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου να το υποβάλει σε: α. τράπεζα, β ιδιωτική εταιρεία, γ. συμβολαιογράφο).
7. Ενέργειες αρχών και Υπηρεσιών που επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων.
Οι υπάλληλοι των Διοικητικών Αρχών και των ΚΕΠ που έχουν στην αρμοδιότητά τους τη διαδικασία της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, θα πρέπει να ρωτούν τον ενδιαφερόμενο πού θα υποβάλει το εν λόγω αντίγραφο, προκειμένου, εν συνεχεία, να προβούν στην επικύρωση ή μη του προσκομιζόμενου αντιγράφου, με βάση τη νέα ρύθμιση. Ο υπάλληλος θα αρκείται στην προφορική δήλωση του πολίτη.
8. Επικυρώνεται αντίγραφο εγγράφου όταν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι το θέλει για το αρχείο του;
Ο αρμόδιος υπάλληλος δεν θα προβαίνει στην επικύρωση αντιγράφου εγγράφου, στην περίπτωση που ο πολίτης δηλώσει ότι το «θέλει για το αρχείο του».
9. Διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία.
Τα έγγραφα τα οποία διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των Υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, πλέον δεν επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται είτε αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την παραλαμβάνουσα Υπηρεσία είτε αυτά πρόκειται να χορηγηθούν στον ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος στη συνέχεια θα τα προσκομίσει σε υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 4250/2014.
Έγγραφα τα οποία -κατά τα ανωτέρω- διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των Υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται μόνο στην περίπτωση που αυτά θα χορηγηθούν σε πολίτη, ο οποίος ακολούθως θα τα υποβάλει σε ιδιωτικούς φορείς που δεν εμπίπτουν στους αναφερόμενους στην προαναφερθείσα περίπτωση.
(σχετικό έγγραφο: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.3/11500/13-5-2014)
10. Η νέα ρύθμιση τροποποιεί τις διαδικασίες χορήγησης της επισημείωσης (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης ή της προξενικής θεώρησης;
Η νέα ρύθμιση δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις διαδικασίες χορήγησης της επισημείωσης (apostille) της Σύμβασης της Χάγης (ν.1497/1984) ή της προξενικής θεώρησης που τίθενται στο πρωτότυπο ή στο ακριβές αντίγραφο είτε των εγγράφων που υποβάλλονται σε φορέα της αλλοδαπής είτε των αλλοδαπών εγγράφων που υποβάλλονται εν συνεχεία στη Χώρα μας.
πηγή:newsit

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση ΠΟΣΓΚΑμεΑ: Συμμετοχή στη διαμαρτυρία για την Ειδική Εκπαίδευση

Ανακοίνωση ΠΟΣΓΚΑμεΑ: Συμμετοχή στη διαμαρτυρία για την Ειδική Εκπαίδευση
«ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 2/9/2014 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»
Πάγια θέση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και του εθνικού αναπηρικού κινήματος, στο διαρκή αγώνα μας, κυρίως ως γονείς ατόμων με αναπηρία, είναι να μην υπάρξει στην Ελλάδα ούτε ένας μαθητής με αναπηρία που θα είναι αποκλεισμένος από το υπέρτατο δημόσιο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης, που δεν θα ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν θα του παρέχεται ποιοτική εκπαίδευση, βάσει των ειδικών εκπαιδευτικών του αναγκών.
Δυστυχώς όμως, για ακόμη μια χρονιά, οι προειδοποιήσεις και οι ανησυχίες των μαθητών με αναπηρία και των οικογενειών τους επιβεβαιώνονται, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες προς τους ιθύνοντες της Ελληνικής Πολιτείας για την ύπαρξη ενός πλαισίου, που θα διασφαλίζει την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους μαθητές με αυτισμό, νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση και πολλαπλές αναπηρίες που έχουν ήδη ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στη Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων.
Έντονη είναι η ανησυχία και η αγανάκτηση όλων των γονέων για το εάν η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει κανονικά για την Ειδική Εκπαίδευση με αυτή της Γενικής Εκπαίδευσης, σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, αγωνία επικρατεί για το εάν όλες οι σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης της χώρας είναι επαρκώς στελεχωμένες με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προσωπικό παράλληλης στήριξης, ειδικό βοηθητικό προσωπικό και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να είναι σε θέση να υποδεχθούν τους μαθητές με αναπηρία;
Είναι επιτακτική ανάγκη η διασφάλιση των πιστώσεων για την ειδική εκπαίδευση να προβλέπεται από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό, διότι είναι εξοργιστικό κι αδιανόητο, το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία να χρηματοδοτείται από προγράμματα του ΕΣΠΑ, λες και πρόκειται για κάτι έκτακτο ή πρόσκαιρο… (ή μήπως σαν κάτι τέτοιο θεωρείται και αντιμετωπίζεται η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας τα τελευταία χρόνια;;;)
Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ μαζί με το εθνικό αναπηρικό κίνημα, καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών με αναπηρία σε ένα ποιοτικό σύστημα Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης, όπως δικαιωματικά και συνταγματικά πρέπει να έχουν όλοι, ανεξαιρέτως, οι Πολίτες.
Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014, στις 11:00, έξω από το Υπουργείο Παιδείας (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι) ΟΛΟΙ οι γονεϊκοί φορείς, ΟΛΕΣ οι οικογένειες και ΟΛΟΙ οι μαθητές με αναπηρία θα ενώσουμε τη φωνή μας και τον αγώνα μας με όλα τα άτομα με αναπηρία, ώστε κανένας μαθητής με αναπηρία να μην τίθεται εκτός σχολείου, εκτός της δημόσιας εκπαίδευσης, στον αγώνα μας για μία σύγχρονη ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών μας!